ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » ชุมพลบุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย 79 ครัวเรือน

ชุมพลบุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย 79 ครัวเรือน

20 เมษายน 2021
1302   0

สุรินทร์-บรรเทาทุกข์ยามยาก ชุมพลบุรี  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย 79  ครัวเรือน

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่  18 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. ณ  ตำบลยะวึก ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี  และทำให้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ยุ้งฉางข้าว ของราษฎรได้รับความเสียหาย  จำนวน 79 ครัวเรือน คือ บ้านยะวึก ม.1 จำนวน  39 ครัวเรือน บ้านย่างม่วง  ม.3  จำนวน 9 ครัวเรือน บ้านขี้เหล็ก  ม.7 จำนวน 11 ครัวเรือน บ้านโพธิ์งาม  ม.10 จำนวน 17 ครัวเรือน

เมื่อวันที่19 เม.ย.64 เวลา 09.30. น. นายอภิวัชร์ ภูหยาดฟ้า รักษาราชการแทนนายอำเภอชุมพลบุรี มอบหมายให้นายธนวัฒน์  มัดยารัมย์ ปลัดอำเภอ และนางสาวขวัญจิตร ไชยฉลาด เจ้าหน้าที่ปกครอง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่  ออกบรรเทาทุกข์เบื้องต้น  เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย

โดยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดจังหวัดสุรินทร์  เหล่ากาชาดจังหวัด  และกิ่งกาชาดอำเภอ ให้กับครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยครั้งนี้   รวมทั้งสิ้น จำนวน  79  ครัวเรือน ทั้งนี้ อำเภอได้แจ้งกำชับ อปท.ในพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่  และประสานจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

ข่าวสนมนิวส์