ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์วัดศาสนา » ชาวสนมขอแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดี กับ พระครูสมุห์ประเสริฐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ชาวสนมขอแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดี กับ พระครูสมุห์ประเสริฐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

13 มิถุนายน 2017
784   0

ช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อำเภอสนมมีข่าวดีที่น่าปราบปลื้มยินดีเป็นยิ่งนัก ในวงการคณะสงฆ์อำเภอสนมของเรา นั้นก็คือ พระครูสมุห์ประเสริฐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬาหัวหมาก หลายท่านอาจทราบมาบ้างแล้ว และมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบ จึงอยากหยิบยกเรื่องราวประวัติ โดยย่อของ พระครูสมุห์ประเสริฐ มาให้ทราบ และก่อนอื่นต้องขอแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับ พระครูสมุห์ประเสริฐ ในครั้งนี้ด้วยครับ

พระครูสมุห์ประเสริฐ  ฉายา  เสฏฺฐปุตฺโต  นามสกุล พัตรสิงห์  น.ธ. เอก พธ.บ. เปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ วัดสุทธิวงศา ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบทในสังฆราชูปถัมภ์  วันที่  ๒๖  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ  วัดสุทธิวงศา ตำบลหัวงัว  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  พระครูปริยัติวราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์  เป็นพระอุปัชฌาย์

หลักการทำงานของท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา สามารถนําหลักธรรมคําสั่งสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้กระทําความดี มีค่านิยมที่ดีงามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบําเพ็ญตนประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในในการดํารงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

สรุปผลงานสำคัญ

– รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขา ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

– โล่เกียรติคุณ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

– โล่เกียรติคุณ บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

– รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี๒๕๖๐ ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ

ผลงานเป็นที่ประจักษ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก เช่น ให้การฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยได้รับการอาราธนาไปเป็นพระวิทยากรบรรยาย  และจัดกิจกรรมให้กับโครงการ และหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม มี โรงเรียนลานทรายพิทยา โรงเรียนรัตบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  โรงเรียนแงงกวง  โรงเรียนช้างบุญวิทยา  โรงเรียนศีขรภูมิ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงพยาบาลรัตนบุรี เป็นต้น. นอกจากนี้ยังจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี นี่คือประวัติโดยย่อของ พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฺฐปุตฺโต

 

 

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในชีวิตแล้ว

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สร้างจากวัสดุธรรมดาทั่วไป เป็นรูปกงล้อธรรมจักรประดิษฐานบนเสากลม ภายใต้แนวคิดว่าพระธรรมจักรเป็นเครื่องหมายแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ปัจจุบัน พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา​

ความเป็นมาของการมอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร​

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เริ่มในปี ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นปีแรกของการคัดเลือก และได้เว้นว่างไป ๑ ปี จนถึงปี ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นปีที่มีการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนาร่วมกับศูนย์ส่งเสริม ฯ จึงได้นำโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จากการคัดเลือกผู้ทำคุณต่อพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ – ปัจจุบัน

การพิจารณามอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ และการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณามอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปัจจุบันอยู่ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลขึ้นใหม่ทุกปี โดยแบ่งพิจารณาเป็น ๑๐ สาขา เช่น สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลมีสองวิธีการคือ พิจารณาจากผู้ทำประโยชน์ผู้ที่มีชื่อเสียง และคัดเลือกจากเอกสารที่ผู้เสนอขอตามลำดับชั้นจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขึ้นมา โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ ๑ หรือ ๒ รางวัล ตามแต่ขนาดของประชากรในจังหวัด

ประเภทของการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – ปัจจุบัน มีการปรับเพิ่มประเภทตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แบ่งประเภทการคัดเลือกออกเป็น ๑๐ ประเภท คือ

๑. ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
๒. ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
๓. ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๔. ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
๕. ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
๖. ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๗. ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
๘. ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๙. ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๑๐. ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา