ข่าวเด่น » ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดสุรินทร์

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดสุรินทร์

9 สิงหาคม 2017
1776   0

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ ณ วัดศิริจันทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 น. พระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการจากส่วนกลาง เดินทางยังบริเวณมณฑลพิธีวัดศิริจันทร์ บ้านขุนไชย ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จากนั้นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมเครือข่ายโรงเรียนตำบลเทนมีย์ – ตาออง การแสดงรําอัปสรา จากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การแสดงชุดวัฒนธรรมกูยจากชุมชนวัดตะเคียน การแสดงชุดวัฒนธรรมลาวจากโรงเรียนธาตุศรีนคร จากนั้นได้เปิดนิทรรศการและเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดสุรินทร์จาก 17 อำเภอ 17 หมู่บ้าน เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล และชมการแสดงชุดศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเขมรสุรินทร์ จากโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา การแสดงเรือมตรุษ จากหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบบ้านทะนง อำเภอปราสาท การแสดงชุดวัฒนธรรมกูยจากชุมชนวัดโมฬีวงษา บ้านตรวจ อำเภอศรีณรงค์ และการแสดงจากอำเภออื่นๆ

เวลา 13.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เดินทางถึงมณฑลพิธี พระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะภาษาบาลีและภาษาอังกฤษจากโรงเรียนยางวิทยาคาร อำเภอศีขรภูมิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การกล่าวคำอาราธนาเบญจศีล ชมวีดีทัศน์รายงานสรุปผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุรินทร์ ผู้ให้ความอุปถัมภ์วัด บ้าน โรงเรียน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดสุรินทร์เข้ารับโล่รางวัลจากประธานคณะกรรมการ

 

ภาพ/ข่าว : เอสวีคอมสนม www.svcomsanom.com