ข่าวท้องถิ่น » มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ปี 2561

มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ปี 2561

5 กรกฎาคม 2018
810   0

สุรินทร์-มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ปี 2561

4 ก.ค.2561 – ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการรณรงค์ความเป็นไทย สร้างค่านิยมจิตสำนึกที่ดี ร่วม“รณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561” โดยมี นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา จัดโครงการรณรงค์ความเป็นไทย สร้างจิตสำนึกที่ดีงามขึ้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และเผยแพร่การแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย เสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น     ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไทยพื้นถิ่น ผ้าพื้นเมือง ให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกระตุ้นปลูกฝังค่านิยมที่ดี ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

จังหวัดสุรินทร์ มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ หรือในชีวิตประจำวัน และในโอกาสต่างๆ โดยมีหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 91 แห่ง บุคลากรรวม 19,760 คน

 

ภาพ – ข่าว / อิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์ สวท.สุรินทร์ ข่าว