ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » เปิดใจข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 62 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน #สุรินทร์

เปิดใจข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 62 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน #สุรินทร์

2 เมษายน 2019
600   0

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอรามหลวง ประธานสงฆ์ ได้อ่านพระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราช ในการเป็นข้าราชการของแผ่นดิน

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อ่านสารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

จากนั้นมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 5ราย

ได้แก่ นายมงคล เกียรติกวินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ นายสุพจน์ ภูมิสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

นางดวงใจ สิทธิสกุลรัตน์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญการโรงพยาบาลลำดวน นางสายใจ อินทร์งาม หนักงานพิมพ์ ส. 3 โรงพยาบาลสุรินทร์

และ นายปภพ ขอไชย ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์

ส่วนของข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์จำนวน 4 รายได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาตัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561

และได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ( ครุฑทองคำ ) จากนายยกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 เม.ย. 62

ณ โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ จำนวน 4 รายประกอบด้วย นายสรสาสร์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

นายเฉลียว สัตตมัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์ นางพรพิมล น้อยผาง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

และ พ.ต.อ. พิษณุ พรานพนัส ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองที่ อ. เมือง จ. สุรินทร์

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471

ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น

รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

และเพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชน โดยทั่วไป

นายสุพจน์ ภูมิสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) หนึ่งในบุคคลได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เล่าว่า

ตนเองรับหน้าที่การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มสามัญต่างๆ ให้เข้าใจแนวทางหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงคืออะไร

อันนี้คือสิ่งที่ตนต้องทำหน้าที่ให้เกษตรกรเดินตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร.9 ได้พระราชทานไว้แล้ว

ตนเข้ารับราชการมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน หน้าที่ที่สำคัญหลักๆเลย คือ การพัฒนาเกษตรกร ที่จะต้องให้เขาเข้าไปถึงการเป็นผู้ประกอบการให้ได้

เราอยากจะงดใช้คำว่าเกษตรกร แต่จะใช้คำว่าผู้ประกอบการด้านการเกษตร ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีทักษะในการจัดการทั้งกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดด้วยตนเองอย่างครบวงจร

ซึ่งหลักการทำงาน ต้องมองในภาพรวมของงานให้ออก เราไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวคนเดียว เราต้องมีทีมงานที่เข้มแข็งด้วย

ตนเป็นคนโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาที่ดี ที่คอยให้กำลังใจและโอกาสในการทำงาน ซึ่งการทำงานต้องรู้จักครองตน ครองคน และครองงาน

เราต้องมีความชัดเจน การที่จะเลือกทีมงานมอบหมายหน้าที่ให้กับทีมงานให้ตรงไปตามความสามารถ และงานของเราก็จะสำเร็จไปได้ลุล่วง มั่นคง และยั่งยืน

สำหรับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นกระแสที่ไม่ตกเทรน สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างในเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

คือเราต้องสร้างให้คนเข้าใจ ผู้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์ หนึ่งหล่ะต้องกินเกษตรอินทรีย์ ต้องทำเกษตรอินทรีย์ให้งอกในหัวใจคนไปก่อน

และหลังจากเมื่อเขาผลิตได้มากๆแล้ว กระบวนการต่อไปคือ กลางน้ำ-ปลายน้ำ จึงจะตามมา ความยั่งยืนขึ้นอยู่กับการที่เราจะปลูกเมล็ดพันธุ์ ความเป็นเกษตรอินทรีย์ในหัวใจให้งอกงามขึ้นมาก่อนถึงจะประสบผลสำเร็จ

รางวัลเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่บอกว่า เราตั้งใจทำงาน แต่การทำงานของตนไม่สามารถจะทำคนเดียวได้ ตนมีทีมงานที่ดี

ตนอยู่ในสังคมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่วนรางวัลที่ตนได้รับ มันไม่ใช่ของตนคนเดียว ซึ่งตนเป็นตัวแทนของทีมงาน ขององค์กร ที่เป็นทีมเวิร์ค.

ภาพ / ปชส.สุรินทร์