Home » สุรินทร์-ชื่นชมจิตอาสาตัวน้อย ช่วยกันซ่อมถนน

สุรินทร์-ชื่นชมจิตอาสาตัวน้อย ช่วยกันซ่อมถนน

21 สิงหาคม 2021
7165   0

สุรินทร์-ชื่นชมจิตอาสาตัวน้อยรวมกลุ่มเพื่อน ช่วยกันซ่อมถนนลาดยางที่ชำรุด

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ รายงานว่าเจ้าหน้าที่อบต.หนองระฆัง พร้อมชาวบ้านสะทืด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมมือกันซ่อมแซมถนนสายบ้านสะทืด – บ้านหนองทิดลา ตำบลหนองระฆัง ซึ่งมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อ ชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน

อบต.หนองระฆัง  ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

จากบ้านหนองทิดลา หมู่ที่ 6 ไปบ้านสะทืด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองระฆัง เป็นจำนวนเงิน 4,625,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564  โครงการแบ่งเป็น 2 ช่วง มีความยาวรวม 1,150 เมตร เป็นจำนวนเงิน 4,653,000 บาท

ซึ่งได้ดำเนินโครงการเสร็จแล้วแต่ไม่สุดสาย  จึงได้ทำโครงการขอรับการจัดสรรงบฯ ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสายดังกล่าวต่อจากโครงการเดิม เพราะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเกินศักยภาพอบต.ขนาดเล็ก แต่ก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

อบต.จึงได้จัดซื้อหินยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง เพื่อมาดำเนินการซ่อมถนนโดยมีพนักงานผู้ชายและผู้หญิงรวมทั้งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านสะทืด หมู่ที่ 7

ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสะทืด ประกอบด้วย เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมวิจิต เด็กชายวีระ พัดพรม และเด็กชายพงษ์ศักดิ์ หลวงหล้า มาช่วยกันซ่อมถนนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้

จ่าเอกวีรชัย ดาศรี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพราะในช่วงฤดูฝนถนนจะเป็นหลุ่มเป็นบ่อ แก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อนโดยมีชาวบ้านจิตอาสามาช่วยกันซ่อมถนน

ข่าวสนมนิวส์