ข่าวเด่น » สุรินทร์คุมเข้ม!! ช่างไฟฟ้าไม่มีใบประกอบอาชีพทำงานไฟฟ้าจับปรับแน่นอน

สุรินทร์คุมเข้ม!! ช่างไฟฟ้าไม่มีใบประกอบอาชีพทำงานไฟฟ้าจับปรับแน่นอน

6 มีนาคม 2017
1225   0

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เตือน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ไม่มีใบรับรองประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หากถูกจับปรับ 5,000 บาท ผู้ว่าจ้างปรับ 30,000 บาท เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายสุรพงษ์ สายยศ ผู้อำนวยการศูนย์ฝีมือแรงงานสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะได้ ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือใบรับรองการประกอบอาชีพ โดยช่างไฟฟ้าภายในอาคาร คือ ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หากช่างไฟฟ้าทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะถือว่าผิดกฏหมาย มีโทษปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับนายจ้าง และปรับผู้ปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งกฏหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ดังนั้น ผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังกล่าว จะต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฏหมายบังคับ จึงขอแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทางสาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กล่าวอีกด้วยว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หากยังไม่ผ่านการสอบ ขอให้ติดต่อเพื่อเข้ารับการทดสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค รวมถึงต้องได้รับการประเมินจากคุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์การทำงาน/การอบรมสัมมนา ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 85 คะแนน ถึงจะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งในส่วนของคะแนนนั้น ประกอบไปด้วย คะแนนจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 50 คะแนน, คะแนนคุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์การทำงาน/การอบรมสัมมนา จำนวน 25 คะแนน และคะแนนการสัมภาษณ์ จำนวน 25 คะแนน รวมทั้งหมดเป็น 100 คะแนนเต็ม ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมี คะแนนการประเมินตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน และได้รับใบรับรองประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าดังกล่าว