ข่าวเด่น » ปกครองอำเภอสนม จัดโครงการอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี 2560

ปกครองอำเภอสนม จัดโครงการอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี 2560

31 มีนาคม 2017
868   0

ปกครองอำเภอสนม จัดโครงการอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี 2560

วันนี้ (31 มีนาคม 2560) ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี 2560 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้กำหนดโรดแมปของการบริหารประเทศ ในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย เริ่มด้วยการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในประเทศ ให้เกิดสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล

หลังจาก นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี 2560 แล้ว

เวลา 09.00 น. พระครูประทีปธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอสนม ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง ธรรมะกับการปรองดองสมานฉันท์

และยังมีวิทยากรจาก มทบ.25 มาความรู้ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และนายคมกริช พรหมบุตร ปลัดอาวุโส ได้พูดถึงหัวข้อ ระดมความคิดการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ แล้วนายเตชนิธิ มิ่งขวัญ ปลัดอำเภอสนมพร้อมด้วยคณะวิทยากรได้พูดคุยเรื่องของภารกิจผู้อบรมทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ “สร้างสามัคคี” โดยเสริมสร้างความปรองดองของประชาชนและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติและยังได้ระดมสมองเพื่อ “สร้างพลัง” โดยการปลูกฝังกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่อำเภอสนม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 315 คน

  

ภาพ/ข่าว : เหยี่ยวข่าวสนม