ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์วัดศาสนา » คณะสงฆ์ อำเภอสนม ทำสามีจิกรรมแด่.ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม และเจ้าคณะอำเภอสนม

คณะสงฆ์ อำเภอสนม ทำสามีจิกรรมแด่.ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม และเจ้าคณะอำเภอสนม

25 กรกฎาคม 2017
1973   0

คณะสงฆ์ อำเภอสนม ทำสามีจิกรรมแด่.ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม และเจ้าคณะอำเภอสนม

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ทำสามีจิกรรมแด่.ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม และเจ้าคณะอำเภอสนม ตามประเพณีที่ได้ทำ ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีสว่างโคกสะอาด

การทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกัน  อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข  การทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกัน  ให้อภัยกัน  ทุกโอกาส  ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม  ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว  ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย  จึงได้ชื่อว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ดี  ปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย  โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้น มีดังนี้

๑.ในวันเข้าพรรษา  ทั้งภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมวัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกันเรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุดถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัด  ไม่ควรเว้น  เพื่อความสามัคคี
๒.ในระยะเข้าพรรษา  เริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา  ระยะเวลาประมาณ ๗ วัน  ควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่ตนเคารพนับถือ  ซึ่งอยู่ต่างวัด
๓.ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่น  นิยมทำต่อท่านผู้มีอาวุโสกว่าตนในวัดและต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป

ทั้ง ๓ กรณีนี้  เป็นการทำสามีจิกรรม  แบบขอขมาโทษ  นอกจากนี้ยังมีสามีจิกรรมแบบถวายสักการะเป็นการแสดงมุทิตาจิตอีกแบบหนึ่ง  นิยมทำต่อท่านที่ตนเคารพนับถือในโอกาสที่ท่านผู้นั้นได้รับอิสริยศักดิ์หรือได้รับยกย่องในฐานันดรศักดิ์  เป็นการแสดงจิตใจที่พลอยยินดีให้ปรากฏ
ระเบียบพิธี
ด้วยความมุ่งหมายและเหตุผลของการทำสามีจิกรรมดังกล่าวข้างต้นนี้จึงเกิดระเบียบพิธีทำสามีจิกรรมขึ้น  โดยนิยมกันเป็นแบบๆ ดังนี้
๑.สามีจิกรรมแบบขอขมาโทษ  นอกโรงอุโบสถหรือนอกวัด
ก) จัดเครื่องสักการะ  คือ  ดอกไม้  ธูป  เทียน  ใส่พานหรือภาชนะที่สมควร  ธูปเทียนที่นิยมกันใช้ธูปเทียนที่มัดรวมกันเป็นแพธูปเทียนนั้น  หรือจะใช้ดอกไม้  ธูปเทียนเป็นเล่มๆ หรือ  เป็นดอกๆ ก็ได้  สุดแต่จะจัดได้
ข) ครองผ้าเรียบร้อยตามนิยมของวัดที่สังกัด  ถ้าเป็นภิกษุพาดสังฆาฏิด้วย
ค) ถือพานดอกไม้ธูปเทียน  ประคองสองมือเข้าไปหาท่านที่ตนจะขอขมา  คุกเข่าลงตรงหน้าระยะห่างกันประมาณศอกเศษ  วางพานทางซ้ายมือของตน  กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์  ๓  ครั้ง  แล้วยกพานขึ้นประคองสองมือแค่อก  กล่าวคำขอขมาตามแบบนิยม
ฆ) เมื่อท่านที่ตนขอขมากล่าวคำให้อภัยโทษแล้ว  พึงรับคำตามแบบนิยม  ต่อนี้  ถ้าท่านที่ตนขอขมาให้พรต่อท้าย  พึงสงบใจรับพรท่านจนจบ  และรับด้วยคำว่า  “สาธุ  ภนฺเต”  ถ้าไม่มีให้พรต่อหรือให้พรและรับพรเสร็จแล้ว  พึงน้อมพานสักการะนั้นเข้าไปประเคน  และกราบอีก  ๓  ครั้ง  เป็นเสร็จพิธีขอขมา
๒.  สามีจิกรรมแบบถวายสักการะ
ก) จัดเตรียมเครื่องสักการะอย่างเดียวกับแบบขอขมา  แต่ในกรณีนี้อาจเพิ่มเติมของใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ควรแก่สมณบริโภคด้วยก็ได้
ข) ในแบบนี้  การทำไม่นิยมว่าผู้ที่ตนทำจะต้องแก่อาวุโสกว่าตนเหมือนในแบบขอขมาแม้ผู้นั้นอ่อนอาวุโสกว่า  ก็ทำได้
ค) ครองผ้าเรียบร้อยดังกล่าวในเรื่องขอขมาถือเครื่องสักการะเข้าไปหาท่านที่ตนจะทำแล้วประเคนทันที  ถ้าตนอ่อนอาวุโสกว่าพึงกราบ  ๓  ครั้ง  ถ้าแก่กว่าไม่ต้องกราบ  เพียงแต่รับไหว้โดยนั่งพับเพียบประนมมือในเมื่อผู้อ่อนกว่ากราบ  เท่านี้เป็นอันเสร็จพิธี
การทำสามีจิกรรม เป็นธรรมเนียมของสงฆ์ที่พึงทำต่อกันเพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข หมายถึงการขอขมาโทษ ให้อภัย การแสดงความเคารพของพระสงฆ์ในระหว่างพระผู้ใหญ่กับพระผู้น้อย เช่นระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก หรือระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง เป็นต้น

พระครูปรัยัติสุทธิวงศ์ ตัวแทนคณะสงฆ์ สักการะ พระครูประทีปธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอสนม

พระปลัดทองคำ เศษสุวรรณ์ (เลขานุการ จอ. ) สักการะ พระครูบริคุตโพธิคุณ

พระครูศรีปริยัติคณานุรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม