ข่าวเด่น » พระภิกษุ-สามเณร ร่วมตรวจสุขภาพกว่า 200 รูป อำเภอสนม เฉลิมพระชนมพรรษา 65 ชันษา

พระภิกษุ-สามเณร ร่วมตรวจสุขภาพกว่า 200 รูป อำเภอสนม เฉลิมพระชนมพรรษา 65 ชันษา

31 กรกฎาคม 2017
5584   0

พระภิกษุ-สามเณร ร่วมตรวจสุขภาพกว่า 200 รูป ในโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 ชันษา

 

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2560) นายบุญเลี้ยง  เรียมทอง  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอสนม เป็นประธานเปิดพิธี เจริญพระพุทธมนต์และตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 เพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 ชันษา ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดย นางนพรัตน์ ตรงศูนย์ สาธารณสุขอำเภอสนม กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก คณะสงฆ์อำเภอสนม โรงพยาบาลสนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอสนม

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี 2557 พบว่าประเทศไทย มีพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งประเทศ จำนวน  349,659 รูป  สถิติการเจ็บป่วยของพระสงฆ์อาพาธ ปี 2557 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ความชุกลำดับต้นๆได้แก่ ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และต้อกระจก จากข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 มีพระภิกษุสามเณร ทั้งหมด จำนวน 8,637 รูป  ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 6,874  รูป (ร้อยละ 79.59 )  พบประวัติพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงถึง  ร้อยละ 40.14 มีดัชนีมวลกายอยู่ที่ระดับอ้วนถึงอ้วนมาก ร้อยละ 19.68 มีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 10.21 ผลการตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบมีโคเลสเตอรอลสูง ร้อยละ 13.59 มีกรดยูริคสูง ร้อยละ 9.38 เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.49 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 3.52 และมีภาวะซีด ร้อยละ 4.59 จากปัญหาสุขภาพที่พบดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม พระภิกษุ สามเณรมีข้อจำกัดเรื่องการบริโภคอาหารที่ได้รับการถวายจากประชาชน  ทำให้บริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการ  ขาดการออกกำลังกาย รวมถึงวิถีชีวิตของพระภิกษุ สามเณร มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมประจำวัน ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพได้ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสะสม จนในที่สุดก็ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้  ถ้าหากพระภิกษุ สามเณร มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงอาหารที่ควรงดบริโภค และทราบถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรค  จะนำไปสู่การดูแลส่งเสริมป้องกันโรคด้วยตนเองได้

ซึ่ง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 ถวายแด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ”เฉลิมพระชนมพรรษา  65  ชันษา เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการตรวจคัดกรอง/ประเมิน ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพ และที่มีความเสี่ยง หรือป่วย   ให้เข้าถึงบริการดูแลตามสิทธิประโยชน์ตามระบบหลักประกันสุขภาพ กระตุ้นส่งเสริม ให้พระภิกษุ สามเณร อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค พร้อมกันนี้ ยังให้บริการตรวจสุขภาพ ซักประวัติประเมินความเสี่ยง ชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง, วัดรอบเอว, วัดความดันโลหิต,เจาะปลายนิ้วเพื่อหาน้ำตาลในเลือด, ตรวจสุขภาพฟัน ,ตรวจสายตา สรุปผลการตรวจแยกกลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มป่วย กลุ่มปกติ เน้นมาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มเสี่ยง ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคโดยเน้นหลัก 3 อ.2ส. กลุ่มป่วย จัดการดูแลรักษา บำบัด ฟื้นฟูให้เหมาะสมกับสภาวะของพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนให้บริการส่งเสริมให้มีการดูแลตนเองของพระภิกษุ สามเณร การนี้มีพระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่อำเภอสนม จำนวนเข้าร่วม 262   รูป