บทความอื่นๆ » 4 ขั้นตอน !! สิ่งที่ควรรู้ ใบแจ้งค่าน้ำประปา

4 ขั้นตอน !! สิ่งที่ควรรู้ ใบแจ้งค่าน้ำประปา

12 กันยายน 2018
3358   0

4 ขั้นตอน !! สิ่งที่ควรรู้ ใบแจ้งค่าน้ำประปา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้บริการและผู้ใช้น้ำ จะระบุสาขาที่ท่านใช้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ , เลขที่ผู้ใช้น้ำ , วันครบกำหนดชำระเงิน , ควรตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและที่อยู่ให้ตรงกับปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้น้ำ เป็นการระบุจำนวนน้ำประปาที่ท่านใช้ในเดือนนั้นๆ , ระบุประเภทผู้ใช้น้ำของท่าน เช่น T1 = ประเภทที่ 1 ได้แก่ที่อยู่อาศัย สถานที่พักอาศัยทั่วไป , ค่าน้ำค้างชำระ ซึ่งหากท่านมีค่าน้ำค้างชำระกรุณาติดต่อ กปภ. สาขาที่ให้บริการ , ระยะเวลาชำระค่าน้ำของท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับการใช้น้ำกรุณาชำระภายในวันที่กำหนด.

ขอบคุณภาพ – การประปาส่วนภูมิภาค