ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » ผู้ว่าฯ สุรินทร์เข้าพบปะนักเรียนโรงเรียนสุรพินณ์พิทยาคมตามแนวคิด “พบผู้ว่าฯ หน้าเสธง”

ผู้ว่าฯ สุรินทร์เข้าพบปะนักเรียนโรงเรียนสุรพินณ์พิทยาคมตามแนวคิด “พบผู้ว่าฯ หน้าเสธง”

11 ตุลาคม 2018
779   0

ผู้ว่าฯ สุรินทร์รุกหนัก! เข้าพบปะนักเรียนโรงเรียนสุรพินณ์พิทยาคมตามแนวคิด “พบผู้ว่าฯ หน้าเสธง”

 

 

11 ต.ต.61 – เวลา 11.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาลญน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ไปตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุรพินณ์พิทยาคม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินณ์พิทยาคม นำคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

 

 

นายประภัสสร์ มาลากาลญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้ตนย้ายมาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา ตนได้ลงตรวจเยี่ยมพบปะ มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของทุกภาคส่วนนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยผ่านผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์มีคุณภาพชีวิตดีตามนโยบายของรัฐบาลโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบแนวการปฏิบัติตามหลักค่านิยม 12 ประการ ให้แก่นักเรียน ซึ่งประกอบด้วย การเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเสียสระ ซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ความใฝ่หาความรู้ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม จิตใจเอื้อเฟื้อ มี้เมตตา เข้าใจหลักประชาธิปไตย การมีระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย มีสติสัมปชัญญะ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวอีกว่า อยากเห็นเยาวชนจังหวัดสุรินทร์เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาจังหวัดสุรินทร์สืบทอดต่อผู้ใหญ่ในอนาคต รักและภูมิใจถิ่นกำเนิด ภูมิใจในความเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ เยาวชนจึงยึดหมั่นตามหลักค่านิยม 12 ประการให้จริงจัง รักษาระเบียบวินัย กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับให้เข้มงวด ขับขี่จักรยานยนต์ให้ใช้หมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของตนเองและครอบครัว ไม่ใช้ยาเสพติด รักษาและครองตนตามวัยที่สมควร ไม่ท้องก่อนวัยอันควรที่จะก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม เป็นที่ชื่นใจของผู้ปกครอง ครู อาจารย์และผู้ที่พบเห็น และที่สำคัญต้องเป็นคนดีของสังคม ก่อนที่พบพบปะกับนักเรียนและเยี่ยมชมการจัดชุ้มวิชาการและกลุ่มอาชีพของหมู่บ้านโอท็อปนวัติวิถีของอำเภอลำด่วน สร้างความประทับใจแก่นักเรียน ครู อาจารย์ และกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ให้การต้อนรับ

 

 

ภาพ – ข่าว / วิมล เร่งศึก